Veta Virpis Ekonomitjänst AB – vi finns centralt i Kiruna.

Kontakta oss när ni behöver hjälp med..

Generationsskiften

 

Generationsskiften i företaget är en sak av stor betydelse som de flesta företagare förr eller senare måste ta ställning till. På ett avgörande sätt påverkar det de inblandade parternas levnadsvillkor, framtida inkomster och möjligheter att förverkliga önskemål och ambitioner.

Ett generationsskifte är ett mycket komplext ärende därför att en mängd faktorer påverkar skiftet. Det är faktorer som direkt är knutna till företaget, till exempel vilken avkastning företaget ger och beräknas kunna ge. Det kan vara faktorer av familjerättslig karaktär, som att kompensera syskon för att undvika stora orättvisor och att överlåtelsen måste genomföras så att överlåtaren har en tryggad inkomst efter skiftet. Tillsammans med skatter i olika former innebär detta ofta stora utbetalningar som måste finansieras på något sätt.

Uppgiften att planera ett generationsskifte ställer stora krav på kunnande inom skatte- och civilrättens områden och i frågor som rör värdering och ekonomi. Om något eller några av dessa områden blir försummade kan följderna bli kostsamma för de inblandade parterna.

 

Planering

Det är viktigt att parterna inför ett generationsskifte klargör sina intressen och hur dessa intressen skall påverka utformningen av generationsskiftet. Vid genomförandet av ett generationsskifte är god framförhållning viktig av många skäl. Frågor som rör t ex framtida boende, investeringsbehov, skogsavverkning, pensionsskydd, överlåtelse i flera steg m.m. kräver ofta lång förberedelsetid.

Erfarenheten visar att ett generationsskifte som planeras i god tid och där genomförandet får ta den tid som krävs alltid blir bättre än de fall där tiden kräver en snabb lösning, exempelvis strax innan ett nytt taxeringsvärde slår igenom eller lagstiftning ändras på något sätt.

 

Överlåtelseformer

Efter det att ovannämnda frågeställningar grundligt utretts blir nästa steg att utforma konkreta överlåtelsealternativ där hänsyn tas till skatterättsliga och civilrättsliga lagar. Vilken överlåtelseform det blir fråga om beror på det enskilda fallet. Det kan handla om köp, gåva i olika former och arv eller en kombination av dessa överlåtelseformer.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig